Richard Almgren och Torbjörn BrorsonDen här boken handlar om miljöledning ur miljörevisorns perspektiv. Miljörevision är ett verktyg för organisationer som på ett metodiskt sätt önskar stärka sitt miljöarbete och upptäcka miljörisker. Med införandet av miljöledningsstandarden ISO 14001 i tiotusentals företag och andra organisationer har miljörevisionen kommit att bli en

 
  omfattande aktivitet över hela världen. Företagen genomför interna miljörevisioner och miljöledningssystemen granskas regelbundet vid tredjepartrevisioner som genomförs av ackrediterade certifieringsorgan. Innehållet i denna bok är tillämpligt på hela området hälsa, miljö och säkerhet. Många av checklistorna, exemplen och konkretiseringarna rör det yttre miljöområdet med tonvikt på industriell verksamhet. Avsikten är dock att revisionsmetoderna ska gå att tillämpa i alla typer av verksamheter, exempelvis tjänsteföretag och kommunala förvaltningar. Vi drar inte speciellt hårda linjer mellan miljö-, arbetsmiljö- och säkerhetsfrågorna utan försöker bidra med erfarenheter även från dessa områden. Det finns nämligen inga som helst hinder för att ett företag själv väljer att inkludera alla tre områdena hälsa, säkerhet, miljö i sitt miljöledningssystem. De certifierings- och registreringsförfaranden som beskrivs i boken är dock huvudsakligen inriktade på de yttre miljöfrågorna.

Med denna handbok som stöd skall den som arbetar med miljöledning och miljörevision kunna klara uppgiften. Boken har några viktiga genomgående teman för uppföljning av verksamheter i ett företag eller annan organisation:

  • Vad är värdet av miljöledningssystemet för organisationen, kunden och andra intressenter?
  • Hur identifierar vi risker för människor och miljö?
  • Vilka onödiga kostnader kan undvikas?
  • Bedriver vi miljöarbetet effektivt och ändamålsenligt?
Miljörevision är en praktisk handbok för dem som arbetar med miljöledningssystem och miljörevision i både små och stora organisationer. Den fungerar även väl som kurslitteratur på universitetsnivå.

tillbaka